Ballet-Dance Monthly / apollo_1
Focus on Diablo Ballet
September 2003

apollo_1

Tina Kay Bohnstedt and Nikolai Kabaniaev in George Balanchine's "Apollo" - Courtesy Diablo Ballet